top of page

Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Personuppgiftsansvarig är Noun design studio AB, organisationsnummer 559146-5827, Dalagatan 26,11324, Stockholm (benämns hädanefter som “Bolaget”). Bolaget driver hemsidan www.nounstudio.se. Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning. I denna integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår Tjänst.

1. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

1.1 NOUN DESIGNSTUDIO

Ändamål: För att kunna tillhandahålla NOUN designstudio (benämns hädanefter som “Tjänsten”).

Kategorier av personuppgifter Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter i samband med att du använder vår Tjänst: namn, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och cookie-data.

 

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Vi behandlar personuppgifterna på följande sätt: kontakt via e-post, kontakt via telefon och kontakt via sms.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats av dig.

 

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.

 

Laglig grund

Den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal med dig som använder dig av Tjänsten.

 

Din rätt att motsätta dig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra Tjänsten. Om du vill motsätter dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda Tjänsten.

 

Lagringsperiod

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter för detta ändamål i 1 år räknat från följande tidpunkt: Från och med första kontakt.

1.2 STATISTIK

Ändamål: I syfte att föra statistik.

Kategorier av personuppgifter:

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter i statistiksyfte: cookie-data.

 

Personuppgiftsbehandlingar som utförs

Analys i statistiksyfte

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats av dig.

 

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Inga. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt tillstånd.

 

Laglig grund

Den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen är vårt berättigade intresse att föra statistik. Denna behandling gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på väsentligt sätt.

 

Din rätt att motsätta dig behandlingen

Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Du motsätter dig behandlingen genom att mejla din begäran till hello@nounstudio.se

 

Lagringsperiod 

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål i 1 år räknat från från och med registreringsdatum.

2. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en bättre översikt av vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till de uppgifterna.

 

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, t.ex. bokföringslagstiftningen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver

personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av

dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföring.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 

Utöva dina rättigheter

Du utövar dina rättigheter genom att mejla din begäran till hello@nounstudio.se.

4. HUR VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna

uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

5. INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen/GDPR. Om du anser att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till denna myndighet. Du kontaktar de genom att ringa till 08-6576100 eller maila till imy@imy.se

6. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett epostmeddelande till hello@nounstudio.se.

7. COOKIES

Cookies är små textfiler med information, som en webbplats du besöker lagrar i din webbläsare, på din dator, smartphone, surfplatta eller andra enheter, när du besöker en sådan webbplats via en enhet ansluten till internet. För mer information läs vår cookie policy.

8. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade policyn här, med datum för ändringen. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats att ändringen träder i kraft. Denna integritetspolicy trädde ikraft 2023-03-01.

Cookie policy

1. ALLMÄNT

1.1 Noun design studio AB, organisationsnummer 559146-5827, Dalagatan 26, 11324, Stockholm ("vi", "oss" eller "vår"), använder cookies ("Cookies") på vår webbplats ((https://nounstudio. se)) ("Webbplatsen"), för att optimera funktionaliteten och användarupplevelsen av Webbplatsen genom att särskilja olika användare. Cookies tillåter oss att komma ihåg din webbläsare för att vi ska kunna anpassa webbplatsen efter dina behov. De cookies som används på vår webbplats är vanligtvis inte avsedda att identifiera dig som individ utan för att ge dig en personlig användarupplevelse och förbättra webbplatsens allmänna funktionalitet.

 

1.2 Vi skyddar din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Du ändrar själv i din webbläsares inställningar och kan radera de cookies som du inte vill ska användas.

 

2. OM COOKIES

2.1 Cookies är små textfiler med information, som en webbplats du besöker lagrar i din webbläsare, på din dator, smartphone, surfplatta eller andra enheter, när du besöker en sådan webbplats via en enhet ansluten till internet. Det finns två typer av cookies och webbplatsen använder båda typerna för att optimera din upplevelse av webbplatsen. Typerna av cookies är följande:

Sessionscookies lagras endast tillfälligt när du besöker webbplatsen och raderas när du stänger webbläsaren. Sessionscookies avgör t.ex. vilket språk du har valt; och beständiga cookies lagras som en fil under en längre tid på din enhet. Beständiga cookies har ett fastställt utgångsdatum och kommer att raderas när det datumet har passerat. De beständiga kakorna kan informera dig om alla ändringar som gjorts på webbplatsen sedan ditt senaste besök.

3. LAG OCH REGLER

3.1 Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om att sådan webbplats innehåller cookies, vad cookies används till och hur man undviker dem. Besökare på en sådan webbplats måste också lämna sitt samtycke till användningen av cookies som inte är strikt nödvändiga för driften av webbplatsen.

3.2 Denna cookiepolicy syftar till att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med ovanstående. Ditt samtycke till att de icke-nödvändiga cookies används på webbplatsen kan uttryckligen ges av dig när du besöker webbplatsen.

4. TREDJEPARTSCOOKIES

4.1 Webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll och delningsverktyg från tredje part som kan placera cookies på webbplatsen, dvs tredjepartscookies. Vi använder tredjepartscookies för att vi ska kunna utvärdera och förbättra marknadsföringen av våra tjänster.

4.2 Vi har inte tillgång till och kan inte kontrollera sådana tredjepartscookies eller den information som de kan samla in. Vi använder oss enbart av Googles cookietjänster, om du vill få information om hur de hanterar sina cookies, besök den tredje partens egen webbplats.

Google ads: https://support.google.com/google-ads/answer/7521212

Google tag manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549?hl=en

Google analytics: https://support.google.com/analytics/answer/11593727?hl=en&ref_topic=1008008

 

Cookiens namn: gat Standard utgångstid: 1 minut Beskrivning: Används för att strypa begäran om hastighet. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta dcgtm<property-id>.

Cookiens namn: AMP_TOKEN Standard utgångstid: 30 sekunder till 1 år Beskrivning: Innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-tjänst. Andra möjliga värden indikerar opt-out, begäran om flygning eller ett fel vid hämtning av ett klient-ID från AMP-klient-ID-tjänsten.

Cookiens namn: gac<property-id> Standard utgångstid: 90 dagar Beskrivning: Innehåller kampanjrelaterad information för användaren. Om du har länkat dina Google Analytics- och Google Ads-konton kommer Google Ads-webbplatskonverteringstaggar att läsa denna cookie om du inte väljer bort det. 

5. COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ WEBBPLATSEN

5.1 Nödvändiga cookies används på webbplatsen som inte kan fungera korrekt utan dessa cookies. Nödvändiga cookies används för att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen.

5.2 Vissa av de cookies vi använder på webbplatsen är inte nödvändiga och vi tillåter dig som användare att hantera dina cookie-preferenser, och ändra eller återkalla ditt samtycke till dessa cookies, på vår webbplats. Observera att om du väljer att vägra eller ta bort de cookies som används på webbplatsen kan detta leda till att du inte får full tillgång till alla sidor och funktioner på webbplatsen.

5.3 Listan nedan visar vilka spårningscookies som används på webbplatsen.

bottom of page